• Trang chủ
  • Tỷ lệ sử dụng địa chỉ internet ipv6 - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Tỷ lệ sử dụng địa chỉ internet ipv6

Đưa Việt Nam vào top 8 toàn cầu về tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet IPv6

29-03-2024

(topplus.vn) Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet IPv6 của Việt Nam đến hết năm 2023 là 59%. Mục tiêu của năm nay là đưa tỷ lệ này đạt từ 65% đến 80% để Việt Nam vào top 8 toàn cầu về sử dụng IPv6.