• Trang chủ
  • Đang phát triển - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Đang phát triển

Việt Nam: Top 10 nền kinh tế đang ph��t triển trên thế giới xuất khẩu hàng hoá sáng tạo hàng đầu

12-03-2024

(topplus.vn) Với giá trị xuất khẩu hàng hoá sáng tạo đạt 14.153 triệu USD, Việt Nam thuộc Top 10 nền kinh tế đang phát triển trên thế giới xuất khẩu hàng hoá sáng tạo.