q2_27901.jpg

20 tòa nhà độc đáo nhất thế giới

06-01-2012

Tòa nhà hình cái giỏ, đĩa bay hoặc chiếc giầy... được dựng lên ở nhiều quốc gia trên thế giới chứng tỏ óc sáng tạo vô tận của con người. 

Mobile Content 1
Trang 58 của 58 trang (580 bài)Đầu<...565758
Mobile content 2
content2